Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dla pacjenta, korzystającego z usług zdrowotnych oraz dla osób korzystających z usług pozazdrowotnych zgodnej z RODO Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz danych dotyczących zdrowia, będących szczególną kategorią danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Administrator danych - SANATORIA „SŁOWACKI” SP. Z O.O.

Dane rejestrowe spółki:
Sanatoria Słowacki Sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju, przy ul. 1 Maja 33, 28-100 Busku-Zdrój; NIP 6551975373; REGON 368430356 ; KRS 0000697752 ; e-mail sanatorium@slowacki.busko.pl :; tel. +48 41 378 78 79; https://www.sanatoriaslowacki.pl/hotel-slowacki


Cele przetwarzania
Dokonanie rezerwacji pobytu w SANATORIA „SŁOWACKI” SP. Z O.O.
Anulowanie rezerwacji pobytu lub zmiana terminu rezerwacji w SANATORIA „SŁOWACKI” SP. Z O.O.
Dokonanie rezerwacji bankietu w SANATORIA „SŁOWACKI” SP. Z O.O.
Dokonanie rezerwacji na usługi kosmetyczne i masaże w SANATORIA „SŁOWACKI” SP. Z O.O.
Ocena stanu zdrowia pacjenta zgłaszającego się do SANATORIA „SŁOWACKI” SP. Z O.O.
Wybór odpowiedniej kuracji lub świadczenia zdrowotnego dla pacjenta zgłaszającego się do SANATORIA „SŁOWACKI” SP. Z O.O.
Zapewnienie profilaktyki zdrowotnej
Zapewnienie właściwego świadczenia zdrowotnego przez SANATORIA „SŁOWACKI” SP. Z O.O.

Podstawy prawne przetwarzania -
Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. obowiązku realizacji celów profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane w imieniu SANATORIA „SŁOWACKI” SP. Z O.O., Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz danych dotyczących zdrowia

1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych i danych dotyczących zdrowia będzie SANATORIA „SŁOWACKI” SP. Z O.O. z siedzibą w Busku-Zdroju (dalej: SANATORIA „SŁOWACKI”). Kontakt z SANATORIA „SŁOWACKI” możliwy jest w następujący sposób:
a) listownie na adres: 1 Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój
b) przez e-mail: rodo@slowacki.busko.pl
c) telefonicznie: 41 378 78 79

2.Inspektor ochrony danych
W SANATORIA „SŁOWACKI” wyznaczony został inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz danych dotyczących zdrowia oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: 1 Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój
- przez e-mail: rodo@slowacki.busko.pl
- telefonicznie: 41 378 78 79

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania SANATORIA „SŁOWACKI” będzie przetwarzać dane osobowe oraz dane dotyczące zdrowia, aby:
dokonać rezerwacji pobytu w SANATORIA „SŁOWACKI” anulować rezerwację pobytu lub zmienić termin rezerwacji w SANATORIA „SŁOWACKI”
dokonać rezerwacji organizacji bankietu w SANATORIA „SŁOWACKI”
dokonać rezerwacji usług kosmetycznych w SANATORIA „SŁOWACKI”
dokonać rezerwacji na masaże w SANATORIA „SŁOWACKI”
ocenić stan zdrowia pacjenta zgłaszającego się do SANATORIA „SŁOWACKI”
wybrać odpowiednią kurację lub świadczenie zdrowotne zgłaszającego się do SANATORIA „SŁOWACKI”
zapewnić profilaktykę zdrowotną pacjentowi zgłaszającemu się do SANATORIA „SŁOWACKI”

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych oraz danych dotyczących zdrowia jest:
a) Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) Przepis prawa (art. 9 ust. 2 lit. h) RODO) zgodnie, z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej
c) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5. Okres przechowywania danych osobowych oraz danych dotyczących zdrowia
a) SANATORIA „SŁOWACKI” będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane (zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO), z zastrzeżeniem poniższych regulacji.
b) SANATORIA „SŁOWACKI” będzie przechowywać dane osobowe :
 przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, przetwarzane (przechowywane) są wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych (faktury rachunki)
 przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń
c) SANATORIA „SŁOWACKI” będzie przechowywać dane dotyczące zdrowia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 10) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. przez okres:
 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,
 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 10 lat – w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 5 lat - w przypadku skierowania na badania lub zlecenia lekarza, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;
 2 lata - w przypadku skierowania na badania lub zlecenia lekarza, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie.

6. Odbiorcy danych SANATORIA „SŁOWACKI” będzie przekazywać dane osobowe oraz dane dotyczące zdrowia podmiotom współpracującym z SANATORIA „SŁOWACKI”, którym zleca wykonanie usługi związanej z przetwarzaniem danymi osobowymi oraz danymi dotyczącymi zdrowia. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z SANATORIA „SŁOWACKI”.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz danych dotyczących zdrowia i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji Osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych lub danych dotyczących zdrowia :
a) prawo dostępu do danych osobowych oraz danych dotyczących zdrowia;
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych oraz danych dotyczących zdrowia;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 ust. Lit. c RODO
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz danych dotyczących zdrowia;
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzane są dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SANATORIA „SŁOWACKI”;
f) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od SANATORIA „SŁOWACKI” danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie, SANATORIA „SŁOWACKI” może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, o ile istnieje techniczna możliwość takiego przesłania. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które SANATORIA „SŁOWACKI” przetwarza na podstawie umowy lub na podstawie zgody. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z SANATORIA „SŁOWACKI” lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.
g) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody; W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody do SANATORIA „SŁOWACKI”.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.